Страницата е в процес на разработка!

Българската асоциация на лизензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) е сдружение на юридически лица, получили разрешение да извършват дейност като инвестиционен посредник. Асоциацията е създадена с основна цел защита интересите на гилдията и налагане в публичното пространство като активен партньор на институциите, свързани с развитието на капиталовия пазар в България.

Контакти:
Евгений Жишев - Главен секретар,
Телефон: (+359) 895 799 585,
Email: jichev@balip.com

Адрес за кореспонденция:
София 1407,
бул."Черни връх" 32А,
ИП "БенчМарк Финанс" АД