Начало » Предимства за членовете

Предимства

Какво получавате като членове на БАЛИП:

 • Получавате разяснителна информация, обучителни семинари и друга помощ при въвеждане на нова регулация.
  БАЛИП организира редовно семинари и курсове заедно с КФН, БФБ-София, Централния депозитар, НАП и други партньори, които да подготвят членовете за предстоящи нововъведения, като им спести времето за самостоятелно запознаване и предостави информация в достъпен вид, обучавайки съответните служители на посредниците.
 • Примери от 2017 г.:
  Проведените обучения за първо полугодие са: Два семинара с експерти на НАП по прилагане на разпоредби от ДОПК; Два семинара за портфолио мениджъри и инвестиционни консултанти по темите „Трето поколение разпределение и насочване на инвестиции към определени активи“ и „Конструиране на глобални диверсифицирани портфейли“; Два семинара във връзка с новите изисквания по MiFID II и докладване на регулирана информация по MiFID II, MiFIR.

 • Получавате готови разработени модели за правила, политики и други рамкови документи, които са задължителни за инвестиционните посредници според лиценза им.
  БАЛИП предоставя разработени модели на документи, които са необходими съгласно регулацията на всеки инвестиционен посредник. По този начин посредниците могат да спестят разходи и време, като само персонализират огромния обем документация към своя лиценз и дейност.  
 • Примери от 2017 г.:
  Членовете на БАЛИП ще получат през 2017 г. календар за новите задължения съгласно новоприетото законодателство, както и други насоки.

 • Получавате подкрепа за развитие на бизнеса чрез активната работа на БАЛИП в подобряване на условията на пазара и създаване на нови  възможности за посредниците.
  БАЛИП е един от учредителите на Съвета за развитие на капиталовия пазар, който включва всички важни институции и браншови организации в небанковия финансов сектор, като работи за стратегическото развитие на пазара, планирайки конкретни мерки за подобряване на условията, увеличаване на ликвидността и възможностите на индустрията. В рамките на тази стратегия БАЛИП прави предложения за мерки и участва активно както при законопроекти, така и в проектите между институциите.
 • Примери от 2017 г.:
  Освен принос към въведените промени в закони и наредби, с някои предложения БАЛИП вече постигна по-голяма прозрачност на пазара – например, Централният депозитар започна ежедневно да предоставя статистика за свободно търгуемите акции на публичните дружества и други данни за емисиите. В процес на разработване са: въвеждане на ваучерна схема за безвъзмездно финансиране на провеждането на IPO за малки и средни предприятия с европейски средства; Заедно с Централния депозитар организацията работи по изграждането на единна система за заемане на финансови инструменти (lеnding pool).

 • Участвате активно във формирането на законовата уредба и регулацията на пазара чрез представителството в БАЛИП. БАЛИП активно комуникира с институциите, като участва с предложения в обсъждането и формирането на законопроектите.  БАЛИП участва в обсъждането на законопроектите с регулатора и защитава становищата си в рамките на съответните парламентарни комисии.
 • Примери от 2017 г.:
  Всички законопроекти през 2017 г. са обсъждани с активното участие на БАЛИП, като голяма част от направените предложения са приети и отразени в ЗППЦК, КСО, ЗПФИ, ЗМИП и Наредби № 13 и № 41 за търговите предлагания. Някои от подобренията за пазара в резултат от усилията на БАЛИП са: въвеждане на дистанционно и електронно сключване на договори за инвестиционни услуги; разширяване на предлаганите услуги от инвестиционни посредници чрез ролята им като депозитари на колективни инвестиционни схеми и довереници на публични емисии корпоративни облигации; прозрачност при данните за определяне на индекса SOFIX; пенсионните фондове вече могат да инвестират в публични предлагания; вече и стартъпи могат да ползват капиталовия пазар; коригираха се пропуски в законодателната рамка на облигационния пазар, както и при провеждането на търгови предлагания; съкратиха се срокове за разглеждане на документи; въведе се възможността за разпределяне на шестмесечни дивиденти, като беше премахнато изискването дружествата да имат за целта одитиран полугодишен финансов отчет. БАЛИП успя да убеди институциите да не се издава наредба, която да определя условията и реда за предоставянето на заеми от инвестиционни посредници към инвеститори, а всеки посредник да управлява сам рисковете от маржин търговията.

 • Получавате подкрепа при обучение и подготовка за изпити на брокери и инвестиционни консултанти.
  БАЛИП традиционно участва активно при подготовката и провеждането на изпитите за брокери и инвестиционни консултанти съвместно с КФН, като представител на БАЛИП участва в изпитната комисия за брокери и инвестиционни консултанти.
 • Примери от 2017 г.:
  През последните 7 години БАЛИП и БАУД организират курсове за подготовка на кандидатите за брокери и инвестиционни консултанти.  Служителите на членовете на БАЛИП участват в тези курсове с отстъпки в таксите от 20%-30%. Успеваемостта на подготвяните кандидати обикновено е над 90%.

УС на БАЛИП представлява организацията в следните институции:

Министерски съвет, Съвет по европейски въпроси

 • Ангел Рабаджийски и Евгений Жишев участват в Работна група 26 „Финансови услуги” към Съвета по европейски въпроси – структура на Министерския съвет.

Комисия за финансов надзор

 • Атанас Бойчев е член на Изпитната комисия за брокери и инвестиционни консултанти към КФН.
 • Радослава Масларска представлява БАЛИП в Съвета за развитие на капиталовия пазар, който се координира от КФН.
 • Любомир Бояджиев е член на БАЛИП участва в Българската национална комисия по корпоративно управление

Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа

 • Радослава Масларска е член на УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

Българска фондова борса

 • Любомир Бояджиев е член на Съвета на директорите на БФБ-София.
 • Николай Ялъмов е заместник-председател на Арбитражния съд при БФБ.
 • Любомир Бояджиев участва Националната Комисия по Корпоративно Управление под егидата на БФБ-София.

Централен депозитар

 • Ангел Рабаджийски е член на Съвета на директорите на Централния депозитар.
 • Николай Майстер е член на Арбитражния съд при Централния депозитар.
 • Ангел Рабаджийски е член на Комитета по управление на Фонда за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти.
 • Радослава Масларска и Стоян Николов са членове на Комитета на ползвателите към Централния депозитар.
 • Евгений Жишев е член на експертна работна група по корпоративни действия към Централния депозитар.
 • УС на БАЛИП подкрепи създаването, участва в учредяването и членува в Националната група на потребителите  (NUG) към Централния депозитар – създадена във връзка с проекта на Европейската централна банка Target 2 Securities за паневропейска платформа за сетълмент на сделки с финансови инструменти.

Организации на бизнеса

 • БАЛИП е член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Икономически и социален съвет на Република България

 • УС на БАЛИП участва по въпроси, свързани с капиталовия пазар, в заседания на Икономическия и социален съвет на Република България.

Комисия за защита на потребителите

 • Антон Домозетски, Атанас Бойчев, Красимир Киров, Любомир Бояджиев, Радослава Масларска и Стоян Николов представляват БАЛИП в помирителните комисии във връзка с капиталовия пазар към Комисията за защита на потребителите.

Какви документи са необходими за кандидатстване за членство в БАЛИП:

 1. Копие от издадения от КФН лиценз за извършване на дейност като ИП или банкова лицензия, издадена от БНБ, включваща извършването на инвестиционни услуги и дейности;
 2. Копие от решението за вписване в търговския регистър;
 3. Решението на компетентния орган на инвестиционния посредник/банката – кандидат за членуване в БАЛИП;
 4. Декларация, подписана от представляващите дружеството, за приемане и спазване на Устава и другите вътрешни актове на БАЛИП.