Начало » БАЛИП подкрепя инициативата за активизиране на спящите акции, като предлага конкретни мерки за успешно решаване на проблема

БАЛИП подкрепя инициативата за активизиране на спящите акции, като предлага конкретни мерки за успешно решаване на проблема

Позиция на БАЛИП по Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т. нар. „Регистър А“

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) подкрепя инициативата на Министерството на финансите да се реши проблема с акциите в „Регистър А“ от масовата приватизация заради дългогодишната невъзможност съществуващи активи да бъдат ползвани от хората и от капиталовия пазар, респективно и от българската икономика.
БАЛИП подкрепя част от мерките, заложени в обявената концепция от Министерството на финансите, считайки, че те ще съдействат за реализацията на подкрепената от всички участници в Съвета за развитие на капиталовия пазар „Стратегия за развитие на капиталовия пазар“, в която бе идентифициран проблема с акциите в „Регистър А“ и изрично се предвижда инициатива за решаването му.

В допълнение, следва да се отбележи, че съгласно правилата на Директива 2014/65/ЕС на ЕП и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти (MiFID II) и Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) съхранението на ценни книжа е дейност, която трябва да се осъществява от лицензирани за нея юридически лица като инвестиционни посредници, банки и управляващи дружества, които следва да идентифицират и познават своя клиент за целите на редица задължения, свързани с оценка на подходяща услуга, установяване на финансови възможности, проверки във връзка с мерките срещу прането на пари, защитата на личните данни и др. На практика, съхранението на книжа в Регистър А не отговаря на тези законови изисквания.

Масова информационна кампания

БАЛИП поставя акцент върху предложената масирана информационна кампания, която според инвестиционните посредници е от особена важност за решаване на проблема с „Регистър А“. Асоциацията обръща внимание, че е важно да се вземат всички мерки за максималното улесняване на достъпа до информация за наличните акции.

БАЛИП посочва, че кампанията не трябва да се ограничава единствено до осведомяване на публиката чрез медиите, а да бъде придружена с много активни мерки за улесняване на целенасочено достигане на информацията персонално до всички акционери от масовата приватизация и техните наследници.

Тези мерки следва да включват:

 • Задължително да се изгради връзка между Централен депозитар, ГРАО и местните власти, за да може да се актуализират данните за собствениците на акции от масовата приватизация и техните наследници;
 • Да се надгради съществуващата безплатна възможност за проверка на наличните акции чрез квалифициран електронен подпис и ПИК от НАП, като се въведе проверка чрез три имена и ЕГН само с информация за наличие или не на акции – на сайта на Централен депозитар;
 • Въвеждане на опция за проверка на наличност на акции на банкомат с банкова карта;
 • За възрастните хора, които не ползват онлайн услуги и живеят в малки населени места – да има персонални уведомления при получаване на пенсии в пощите, със сметки за комунални услуги и др.;
 • В допълнение, БАЛИП посочва, че трябва да се улесни и достъпът чрез инвестиционните посредници, като се въведат необходимите промени в нормативната уредба, позволяващи проверка чрез брокер да се случва само с лична карта и заявление, без да се сключват договори и да се плащат високи такси.

Намаляване на разходите

Понастоящем инвестиционните посредници начисляват такси за съхранение на книжата на инвеститорите, които са равни на дължимите вноски във Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ). За улесняването на информационната кампания и намаляването на възможните разходи, БАЛИП предлага да се въведе гратисен период за вноските към ФКИ само за акциите от Регистър А, което инвестиционните посредници ще отразят в тарифите си. Централен депозитар предлага да премахне таксите към посредниците във връзка с прехвърлянето на книжа от Регистър А, което също ще се отрази при брокерите и ще намали нивото на сегашните разходи, които правят услугата за притежателите икономически неизгодна.

Създаване на инвестиционен фонд/фондове

БАЛИП подкрепя идеята на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР ) за създаване на инвестиционен фонд/фондове, към които да се прехвърлят акциите от „Регистър А“. Тази идея на ЕБВР е резултат от нейно фундаментално изследване на проблема със спящите акции в част от страните от Централна и Източна Европа, и е положително, че е възприета от обявената концепция от Министерството на финансите.

За да може, обаче, реализацията на тази идея да е успешна, БАЛИП е убедена, че трябва да се вземат предвид няколко важни фактора:

 • Постигане на обективна първоначалната оценка на „спящите акции“ по ясни и прозрачни правила и методика от независим оценител, с добра репутация; Ако оценката се прави от избрания прозрачно фонд мениджър, то задължително трябва да бъде проверена от втори независим оценител, който да я потвърди;
 • От решаващо значение е изборът на фонд мениджър с добра репутация, опит и ресурси (човешки, финансови и организационни) в управлението на инвестиционни фондове на нововъзникващите пазари – този мениджър задължително трябва да бъде чуждестранен, за да се избегнат всякакви съмнения в конфликт на интереси, и той да извършва ключовата част от своите задължения лично, а не чрез подизпълнители. Неговият избор трябва да бъде направен чрез открита конкурсна процедура, в която участие да вземат всички заинтересовани институции.
 • Съществен фактор за успех е обвързването на възнаграждението на фонд мениджъра с поставените цели: увеличаване на стойността на дяловете във фонда вследствие на добро управление на неговия портфейл, увеличаване на ликвидността, както и активно идентифициране на всички притежатели на дялове, и установяване на комуникация с тях.
 • Създаваните инвестиционни фондове следва да бъдат от затворен тип (с определен срок за забрана на продажба на дялове) или, ако са от отворен тип – да имат сравнително продължителен затворен период, за да не бъдат подложени на натиск за масирани обратни изкупувания;
 • Създаваните фондове не трябва да бъдат от „ликвидационен“ тип – т.е съществуването им не следва да се обуславя от определен срок на съществуване;
 • Задължително е фондовете да бъдат листвани на борсата и да се търгуват на регулиран пазар от момента на своето създаване, за да има пълна прозрачност и лесен достъп за ликвидност;
 • БАЛИП предлага също в портфейла на съответните инвестиционни фондове, освен акции, да влязат и „спящите“ компенсаторни инструменти. По този начин ще се реши проблем, аналогичен на този с акциите, доколкото останалите неизползвани компенсаторни инструменти също са раздадени като компенсация на множество лица, част от които са починали, а по сметките на други лица са останали бройки/суми, които са незначителни. Прехвърлянето им във фонд ще увеличи тяхната ликвидност и ще даде повече варианти за крайното им използване.

Прехвърляне на активи към Сребърния фонд

Във връзка с идеята за прехвърляне към Сребърния фонд след изтичане на 5-годишен срок, БАЛИП е категорично против. Не трябва да се влиза в колизия с конституционни текстове и да се подкопава доверието в защитата на интересите на инвеститорите и капиталовия пазар в България.