Начало » БАЛИП предлага мерки, чрез които капиталовият пазар да помогне за преодоляване на икономическите ефекти от пандемията

БАЛИП предлага мерки, чрез които капиталовият пазар да помогне за преодоляване на икономическите ефекти от пандемията

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) предлага набор от мерки, които да осигурят финансиране за малките и средните предприятия (МСП), да подпомогнат здравната система и да привлекат свеж финансов ресурс в държавния бюджет, като товарът на антикризисните мерки в страната се сподели и от други източници. Капиталовият пазар все още не се използва пълноценно за местната икономика, а в тези извънредни обстоятелства на криза, за която се прогнозира да донесе много по-свирепи последствия от предишната пред 2008 г., може да бъдат използвани ресурсите на сектора така, че бизнесът и данъкоплатците да получат подкрепа, която едновременно ще засили и самия капиталов пазар, и ще подпомогне икономическото възстановяване.

Кои са някои от конкретните предложения на БАЛИП:

Мерки, които е наложително да се предприемат незабавно или в краткосрочен план

Осигуряване на бърза и ефективна подкрепа на здравния сектор чрез създаване на Здравен холдингов фонд

Това е идея, залегнала в Стратегията за развитие на капиталовия пазар, която представлява обединение на държавните болници в холдингово дружество. То може да привлече инвеститори както с дълг, така и с капитал. Целта е, както веднага да се отговори на нуждите на здравния сектор (спешна ликвидна линия за предпазни материали, тестове и допълнително оборудване), така и да се подкрепи дългосрочната сигурност в сектора и по-добрата му обезпеченост срещу бъдещи сътресения. Механизмът на финансиране може да е двупластов: бърз конвертируем дълг сега, осигурен от държавата, международни финансови институции и капиталовите им поделения от ранга на Световна банка, ЕВБР, ЕИФ, ЕИБ и големите местни инвеститори (пенсионни, взаимни и алтернативни фондове, банки, застрахователи, заможни хора, ИТ и др.), който с конвертирането си в капитал да превърне сектора в публично търгуем фонд. След 1-2 години този здравен фонд се листва на чужда борса като Франкфуртската и се търси допълнителна капиталова инжекция заедно с частично осребряване за държавата и местните инвеститори чрез привличането на чужди инвеститори.

Да се подкрепи ликвидността на публичните дружества, търгувани на Българска фондова борса чрез схемата на Българската банка за развитие

БАЛИП подкрепя решението на правителството да финансира засегнатите дружества чрез ББР – мярка, която се прилага от повечето европейски държави. Настояваме тази мярка да важи и за публичните дружества търгувани на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и включени в борсови индекси. Това може освен да подобри ликвидността и финансовото състояние на тези дружества, да се окаже и причина за спиране на по-драстичен спад на Българска фондова борса.

Мерки, които могат да се предприемат в периода на успокояване на здравната криза, когато здравният проблем е достигнал пика си и се върви към възстановяване на икономиката

Финансиране на инфраструктурни проекти през борсата

Държавата има да финансира голям брой проекти в областта на инфраструктурата, ВиК сектора, енергетиката и др. Капиталовият пазар е подходяща алтернатива на държавния бюджет – както чрез дългово финансиране, така и чрез продажба на акции от държавните дялове на съответните компании (най-вече, но не само в енергетиката). Институционалните и частни инвеститори от България и света разполагат с нужния ресурс, за да финансират тези проекти, ако те са правилно структурирани.

Създаване на Фонд за икономическа стабилизация (ФИС)

С цел справяне с икономическия шок и подсилване на идеята за капитализиране на бизнес през ББР, с помощта на държавата може да се създаде специален Фонд за икономическа стабилизация, който да финансира структуроопределящи за икономиката компании срещу дялово участие с гарантирано връщане на ресурса през дивиденти, обратно изкупуване и/или търгово предложение от собствениците на компаниите. Може да се създадат отделни секторни пулове /енергетика, мини, машиностроене, автокомпоненти, туризъм, финанси и др./ с ключово значение за дългосрочния просперитет на България. Средствата за фонда могат да се осигурят както от допълнителна капитализация на ББР, така и от 1) допълнителен ресурс от държавата през нов публичен дълг, 2) фискалния резерв и Сребърния фонд (само частично – 5%-10% от размера им), 3) частни капитали през пенсионни, взаимни, алтернативни фондове, индивидуални и други институционални инвеститори и 4) международни финансови институции и капиталовите им поделения от ранга на Световна банка, ЕВБР, ЕИФ, ЕИБ и др.
Подобен тип държавни фондове са масови в момента. Например, Германия ще създаде такъв за 500 млрд. евро по примера на първия си фонд от 2008 г., с който спаси банковата си система.

Засилване на ролята на капиталовия пазар като алтернативен способ за финансиране на МСП. Въвеждане на данъчни облекчения за стимулиране

Банковото финансиране след тази криза ще се ограничи сериозно. Трябва да се осигури сравнително достъпна, бърза и работеща алтернатива за гръбнака на българската икономика, а именно малките и средни предприятия. Вече има възможност за привличане на финансов ресурс до 2 млн. евро чрез пазара за растеж (BEAM сегмента) на Българска фондова борса при опростена от гледна точка на административна тежест и разходи процедура.
БАЛИП предлага освобождаване на капиталовата печалба от сделки, извършени на многостранна система за търговия, организирана от пазарен оператор. Апелираме също така да отпадне начисляването на ДДС върху комисиони заплащани от борсови членове при търговия на БФБ, т.к. по своята същност те представляват финансови такси, а те според ЗДДС са освободени от облагане.

Специални мерки за предприятията от финансовия сектор

Настоящата ситуация доведе до силни разпродажби и излизане на институционални и дребни инвеститори от капиталовия пазар подобно на 2008 г. Задълбочаване на икономическата криза ще доведе до значително намаляване на оборотите. Замразена е дейността на отделите „Инвестиционно банкиране“ и „Сливания и придобивания“ в инвестиционните посредници. В същото време инвестиционните посредници по закон нямат право да спират дейността. Те ще трябва да плащат всички разходи, въпреки че няма да имат приходи. Не могат и да освобождават персонал, защото съгласно изискванията на закона, трябва да поддържат определени звена и длъжности, за да си запазят лицензите. Затова БАЛИП предлага да се въведат подходящи мерки за финансово подпомагане, аналогични на схемата, при която за времето на извънредното положение (но за не повече от 3 месеца) Националният осигурителен институт превежда 60% от размера на осигурителния доход за януари за служители, работещи при работодател, който отговаря на критерии, определени с акт на Министерския съвет („схемата 60/40“).

Подробното описание на предлаганите мерки може да се види в приложеното писмо, което БАЛИП изпрати до Министерски съвет и Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание.