Начало » БАЛИП проведе годишното си Общо събрание на 16 май

БАЛИП проведе годишното си Общо събрание на 16 май

На 16 май 2018 г. се състоя редовното годишно Общо събрание (ОС) на БАЛИП, което се проведе при наличие на изискуемия кворум благодарение на активността и ангажираността на членовете на асоциацията.

Общото събрание прие годишните финансовите отчети и този за дейността за 2017 г., както и основните насоки и програма за 2018 г., включително годишния бюджет. Бяха гласувани размер на членския внос, промени в Устава на БАЛИП и в Етичния кодекс.

За 2017 г. УС на БАЛИП отчете в годишния отчет активното си участие във формирането на свързаното със сектора законодателство и подзаконови наредби, както и ангажираността си в работни групи на институции във връзка с подготвяни актове на европейско ниво. Асоциацията отбелязва и приноса си в Съвета за развитие на капиталовия пазар по развитието на заложените проекти в стратегията за сектора, както и широкото си взаимодействие чрез представителство, коментари и участие в работни срещи с институции на различни нива. Асоциацията отчита увеличаване на информационните услуги за членовете и приветства новите членове.

За 2018 г. БАЛИП ще продължи да работи активно по усъвършенстване на нормативната уредба и по развитието на капиталовия пазар в съвместни проекти с Централен депозитар и Българска фондова борса, както и по инициативи за лимитиране, санкциониране и премахване на нелоялната конкуренция и престъпните практики на „сивите“ посредници.

Годишните отчети са публикувани тук.