Начало » КФН и БАЛИП предупреждават, че от 1 август има ограничения при договорите за разлика

КФН и БАЛИП предупреждават, че от 1 август има ограничения при договорите за разлика

Комисията за финансов надзор (КФН) и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) напомнят, че от 1 август 2018 година Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), възползвайки се от правото си да наложи мерки по чл. 40 от Регламент (ЕС) 600/2014 (MiFIR), въвежда тримесечни ограничения относно условията за търговия с договори за разлика с цел осигуряване на защита на непрофесионалните клиенти в ЕС.

Наложените временни мерки от ESMA не представляват забрана за търговия с договори за разлика, а въвеждане на конкретни изисквания, свързани с максимални нива на ливъридж при отваряне на позиции; нива на служебно закриване на позиции по клиентска сметка, при недостиг на маржин; защита при отрицателен баланс по клиентска сметка; забрана за използване на стимули и въвеждането на стандартизирано и ефективно специфично за посредника предупреждение за риск и включването на информация за загубите на непрофесионални клиенти.

Конкретно, мерките на ESMA се изразяват в следното:

  1. Установяване на максимални нива на ливъридж при отварянето на позиция от непрофесионален нвеститор от 30:1 до 2:1, в зависимост от  характера на базовия актив:
  • 30:1 за основните валутни двойки;
  • 20:1 за останалите валутни двойки, злато и основни индекси;
  • 10:1 за стоки различни от злато и останалите индекси;
  • 5:1 за конкретни капиталови инструменти и други референтни стойности;
  • 2:1 за криптовалути.

2. Прилагане на единно правило за закриване на позиции в договори за разлика при недостиг на маржин. Тази мярка ще стандартизира  процента, при който ще се закриват изцяло или частично откритите позициите в договори за разлики на непрофесионални клиенти. Определеният стандартизиран процент е е 50% от изисквания първоначален маржин на ниво сметка.

3. Въвеждане на защита при отрицателен баланс по сметка. Това ще определи цялостен гарантиран лимит на загубите на непрофесионалните клиенти. Максималните загуби на инвеститора от търгуването с договори за разлики, включително всички свързани разходи, са ограничени до общите средства, свързани с търгуването с договори за разлики и намиращи се в сметката на инвеститора за търговия с договори за разлики.

4. Забрана за предлагането на парични и определени видове непарични облаги при търговия с договори за разлики, включително т.нар. „бонуси за търговия“;

5. Въвеждане на стандартизирано и ефективно, специфично за посредника предупреждение за риск, съдържащо включително и информация за процента на загубите по сметките на непрофесионалните клиенти на инвестиционния посредник.

КФН и БАЛИП  предупреждават инвеститорите, че наложените от ESMA тримесечни ограничения относно условията за търговия с договори за разлика са задължителни за всички лица, притежаващи лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на ЕС и тяхното неприлагане по отношение на клиенти, категоризирани като непрофесионални, представлява нарушение на националното и общностното законодателство, регулиращо пазарите на финансови инструменти.

Сигнали за подобни действия следва да се подават в КФН.