Начало » БАЛИП проведе редовното си годишно общо събрание

БАЛИП проведе редовното си годишно общо събрание

На 18 май тази година,  в офиса на ИП „Карол“ в гр. София се състоя годишното редовно общо събрание на Българската Асоциация на Лизензираните Инвестиционни Посредници.

На събранието бе приет годишният доклад за дейността на БАЛИП през 2009 г., както и годишен счетоводен отчет и баланс на Асоциацията.Инвестиционните посредници – членове на БАЛИП, приеха бюджета на организацията за 2010 г., както и основни насоки за дейността на БАЛИП за 2010 г. Обссдени бяха и редица въпроси, свързани с дейността и на Асоциацията, взаимоотношенията й с международни организации, състоянието и функционирането на пазара и неговата инфраструктура.  Информация за дейността по оптимизация на бизнес сайтове и процеси може да намерите в сайта.