Начало » Капиталов пазар

Капиталов пазар в България

fin-market-bgПървата българска фондова борса е създадена в София през 1914 г., като през 1933 г. на нея се търгуват 30 компании, като постепенно се увеличават нейните обороти. През 1947 г. тя преустановява дейността си.

Българският капиталов пазар е възстановен след като през 1991 г. Народното събрание приема Търговския закон и създава условия за учредяване и функциониране на търговски дружества. През същата година се създава и първата българска борса.

През 1995 г. се приема първият регулаторен акт, уреждащ отношенията на капиталовия пазар – Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества (ЗЦКФБИД), като се създава и специален надзорен орган на пазара на ценни книжа – Комисията за ценните книжа и фондовите борси (КЦКФБ).

В периода 1995 – 1996 г. се изгражда инфраструктурата на капиталовия пазар, като се създава Българската фондова борса, която обединява няколко регионални борси и се учредява и „Централен депозитар“ АД. Въз основа на решението за масова приватизация на държавните преприятия, трансформирани в акционерни дружества в периода 1996-1997 г. се създават повече от 80 приватизационни фондове.

През 1997 г. Българската фондова борса се обединява със Софийска фондова борса, като наименованието на новата борса е „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ). През същата година БФБ получава лиценз от КЦКФБ и на нея след мащабни промени през 1998 г. в ЗЦКФБИД и въвеждане на дефиниция за публично дружество (ПД) се листват всички публични дружества, в това число приватизираните чрез публично предлагане на акции държавни предприятия, преобразуваните в холдинги бивши приватизационни фондове и шестте инвестиционни дружества, създадени също въз основа на преобразуване на приватизационни фондове. Дотогава съществуват дружества, които са се търгували на фондова борса – през периода 1992-1996 това са около 80 дружества, за които обаче не е създаден специален режим. Поправката в ЗЦКФБИД дава едномесечен срок на дружествата, които отговарят на определението за ПД да подадат документи за вписване в регистъра на КЦКФБ. Основната причина за създаване на ПД е масовата приватизация и законовото ограничение приватизационните фондове да търгуват акции от масовата приватизация единствено и само на фондова борса (след отпадане на забраната за търговия). Акциите на около 1000 дружества преминават в притежание на няколко милиона инвеститори. За 1 година в регистъра на Комисията се вписват около 950 ПД – като почти всички са станали публични в резултат на масовата приватизация.

В този период лицензи получават и първите инвестиционни посредници, които още през 1997 г. учредяват своя браншова организация за защита на своите интереси – Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

В момента на БФБ се търгуват около 350 ПД, като от тях около 200 от своя страна са нисколиквидни. Техните акции са поименни, безналични и свободно прехвърляеми. Режимът на ПД е базиран на пълна прозрачност и отчетност  относно дейността и финансовите им резултати, като са създадени множество гаранции и защити на правата на акционерите, с особен акцент върху защитата на правата и интересите на миноритарните акционери.

В последващия период се приема действащият и понастоящем Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), базиран на европейското законодателство в областта на регулирането на капиталовия пазар, а Комисията получава наименованието Държавна комисия по ценни книжа (ДКЦК).

През 2000 г. БФБ въвежда търговия на напълно автомватизираната търговскса система RTS Plaza, като същата година създава борсовия индекс SOFIX, а през 2003 г. Борсата създава интернет базирано приложение за достъп до БФБ в реално време- COBOS. От 2007 г. функционира електронната търговска система Xetra® на Дойче бьорсе, която като търговска платформа на БФБ създава нови функционалности за ИП и техните клиенти. ЦД също въвежда нова система за търговия, позволяваща извършването на клиринг и сетълмент, като продължава да функционира като основен регистър на сделки и притежание на безналични ценни книжа.

От 2003 г. се създава Комисията за финансов надзор  (КФН) – независим държавен орган, осъществяващ надзор и регулиране на капиталовия пазар, пенсионното осигуряване  и застрахователната дейност, който обединява ДКЦК и агенциите за осигурителен и застрахователен надзор.

В периода1995-2014 г. се приемат множество закони и подзаконови нормативни актове, които изграждат нормативната база на публичното предлагане и търговия с финансови инструменти. Уредбата е напълно хармонизирана с приложимото евроепйско законодателство.

Благоприятният данъчен режим, синхронизираното с правото на Европейския съюз българско законодателство, високите регулаторни и надзорни изисквания към дейността на ИП и останалите пазарни участници, както и изградената модерна пазарна инфраструктура в лицето на БФБ и ЦД създават условия за постъпателното и възходящо развитие на българския капиталов пазар през следващите години.