Начало » Съобщение за редовно годишно събрание на БАЛИП

Съобщение за редовно годишно събрание на БАЛИП

На 23.04.2024 г., вторник, от 14.00 часа (15 ч. при спадащ кворум), в офиса на ИП „Карол“ АД в гр. София, ул. „Златовръх“ № 1, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на БАЛИП

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (БАЛИП), СВИКАНО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАЛИП, НАСРОЧЕНО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 23.04.2024 Г., ОТ 14 ЧАСА (15 Ч. ПРИ СПАДАЩ КВОРУМ), В ОФИСА НА ИП „КАРОЛ“ АД, ГР. СОФИЯ, УЛ „ЗЛАТОВРЪХ“ №1

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) за 2023 г.

Проект за решение по т. 1: Общото събрание приема годишния отчет на УС за дейността на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) за 2023 г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на БАЛИП за дейността през 2023 г.

Проект за решение по т. 2: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на БАЛИП за дейността през 2023 г.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на УС от отговорност за дейността им през 2023 г.

Проект за решение по т. 3: Общото събрание освобождава членовете на УС от отговорност за дейността им през 2023 г.

4. Приемане на основни насоки и програма за дейността на БАЛИП за 2024 г.

Проект за решение по т. 4: Общото събрание приема основни насоки и програма за дейността на БАЛИП за 2024 г.

5. Приемане на бюджета на БАЛИП за 2024 г. Вземане на решение за размера на годишния членски внос и срока за плащането му. Приемане на решение за размера на встъпителната вноска за нови членове.

Проект за решение по т. 5: Общото събрание приема бюджета на БАЛИП за

2024 г. Общото събрание взема решение за размера на годишния членски внос и срока за плащането му. Общото събрание приема решение за размера на встъпителната вноска за нови членове.

6. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на БАЛИП от гр. София, бул. „Черни връх“ № 32А, ет. 2 на гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12-13.

Проект за решение по т. 6:  Общото събрание променя адреса на управление на БАЛИП от гр. София, бул. „Черни връх“ № 32А, ет. 2 на гр. София, ул.

„Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12-13.

7. Приемане на изменения и допълнения в Устава на БАЛИП.

Проект на решение по т. 7: Общото събрание приема изменения и допълнения в Устава на БАЛИП.

8. Разни.

Поканите ОС на БАЛИП са изпратени до членовете. Допълнително ще се изпратят материалите за ОС.

За дружествата, представители на които не могат физически да участват в ОС, ще се осигури възможност дистанционно да следят провеждането на ОС, чрез платформата Zoom или друг технически способ, допълнително уточнен от БАЛИП.