БАЛИП

Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници

БАЛИП е сдружение на юридически лица, получили разрешение да извършват дейност като инвестиционен посредник. Асоциацията е създадена с основна цел защита интересите на гилдията и налагане в публичното пространство като активен партньор на институциите, свързани с развитието на капиталовия пазар в България.
Основополагаща е идеята за обединяване на усилията за устойчиво установяване принципите на равноправна търговия, високи стандарти на професионална етика, защита интересите на инвеститорите, както и развитие на капиталовия пазар.

Курсове за брокери и
инвестиционни консултанти

Запишете се за предстоящите обучения
организирани от БАЛИП.

Регистрация

Капиталов пазар в
България

Представяне на капиталовия пазар
в България.

Информация