Начало » Инициативи

Инициативи

За развитие на капиталовия пазар

Улесняване на достъпа на малкия и средния бизнес (МСП) до капиталовия пазар: Промотиране на ваучери с безвъзмездно финансиране на листване на борсата от МСП

На 13 юли 2018 г. Българска фондова борса и Министерството на икономиката обявиха официален старт на ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари. Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП) администрира процеса по набиране на заявления за получаване на ваучер.

Във връзка с ваучерната схема БАЛИП инициира провеждането на програма за популяризиране на капиталовия пазар и приноса на ваучерната схема съвместно с Българска фондова борса и ИАНМСП. Програмата включва провеждането на семинари в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Партньори на програмата са: АИКБ, БСК, БТТП, Българската стартъп асоциация, София Техпарк, местни власти и др. През 2019 г. бяха проведени семинари в София, Пловдив и Бургас, като над 100 представители на МСП се запознаха с възможностите на капиталовия пазар за финансиране на бизнеса и ваучерната схема.


Увеличаване на ликвидността на пазара: Мерки за „раздвижване“ на акциите от боновите книжки на участвалите в масовата приватизация

Министерството на финансите обяви на 16 януари 2019 г. за обществено обсъждане Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А („Концепцията“). Концепцията бе обявена за обществено обсъждане през февруари 2019 г., когато БАЛИП предостави в Министерството на финансите своята позиция. БАЛИП подкрепи предложената масирана информационна кампания, като посочи и някои нови предложения за ефективното й въздействие за решаване на проблема със „спящите“ акции. Но асоциацията категорично не подкрепи възможна национализация в каквато и да било форма. Позицията на БАЛИП можете да видите тук.


Борба със „сивите“ брокери: Информационна кампания „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“

През юни 2019 г. БАЛИП започна информационна кампания под надслов „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“, която е подкрепена от Комисията за финансов надзор, и към нея се присъединиха като партньори Българска фондова борса, Централен депозитар и Фонд за компенсиране на инвеститорите. Кампанията е част от общите усилия на сектора да бъдат предпазени потенциалните инвеститори от въвличане в измами от незаконни брокери и да се предотвратя функционирането на подобни явления. За улеснение на гражданите БАЛИП подреди 10 признака, по които лесно могат да разпознаят дали брокерът, с който общуват, е лицензиран и спазва законовата регулация. Тези 10 признака са публикувани на сайтовете на всички членове и партньори, както и на медии.


Повишаване на финансовата грамотност на населението

БАЛИП участва в разработването на Национална стратегия за финансова образованост

През ноември 2018 г. Министерството на финансите създаде междуведомствена работна група в областта на финансовата грамотност, в която БАЛИП има свои представители, както и всички организации от финансовия сектор. Работната група има за цел проучване на проблемите с нивото на финансовата грамотност и разработване на национална стратегия по модели от ОИСР и Министерство на финансите на Холандия.

БАЛИП партнира на Junior Achievement България за програмата „Практични финанси“

От 2017 г. БАЛИП, заедно с други седем браншови асоциации от финансовия сектор, подписа меморандум с Junior Achievement България за установяване на устойчиво партньорство при осъществяване на инициативи за повишаване на финансовата и икономическа грамотност на учащите. Проектът „Практични финанси“ произлезе от инициативата, като той включва курсове по финансова грамотност за ученици в цялата страна.


За подобряване на законодателната основа на капиталовия пазар

Принос на БАЛИП към Закона за защита на личните данни

От 1 март 2019 г. влязоха в сила промените в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) . В целия период по обсъждането на законопроекта БАЛИП участва активно на ниво обществени консултации и в заседанията на сформираните работни групи. Осем от общо 11 направени предложения на БАЛИП бяха приети и въведени в гласувания от Министерски съвет законопроект, който беше внесен в Парламента. Немалка част от предложенията на БАЛИП бяха отчетени и залегнаха в окончателния текст на ЗИД на ЗЗЛД.


Принос на БАЛИП към измененията на Кодекса за социално осигуряване

ЗИД на Кодекса за социално осигуряване (КСО) беше гласуван от НС и публикуван в Държавен вестник бр.12 от 8 февруари 2019 г., като е в сила от 12 февруари 2019 г. Голяма част от предложенията на БАЛИП по време на целия процес на обсъждане на законопроекта бяха въведени. Промените разшириха праговете на ограничения на пенсионните фондове за инвестиране във финансови инструменти на пазара, както и премахване на ограничения, които потискат ликвидността – например, премахване на забраната за кръстосани сделки, възможност на пенсионните фондове да участват в първични публични предлагания на емисии акции и облигации, увеличаване на праговете за инвестиции в колективни инвестиционни схеми, публични акции, права, варанти и др.


Принос на БАЛИП към измененията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Измененият Закон за дружествата със специална инвестиционна цел влезе в сила от 7 август 2018 г. Още на ниво обсъждане на проекта на ЗИД на ЗДСИЦ в рамките на Съвета за развитие на капиталовия пазар, БАЛИП направи предложения, които бяха отразени в него. Проектозаконът беше подкрепен по принцип от БАЛИП в писма до Комисията по бюджет и финанси и до Комисията по икономическа политика и туризъм на Народното събрание. Представители на БАЛИП участваха в дискусиите по време на заседанията на парламентарните комисии – по бюджет и финанси и икономическа политика, при разглеждането на законопроекта на първо четене в тях. Допълнително бяха дадени и бележки, които синхронизират текстовете, свързани с инвестициите в недвижими имоти в ЕС и ЕИП.


Принос на БАЛИП към измененията на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и правилника към него

На 14.03.2018 г. Народното събрание (НС) прие на второ четене новия Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). А на 8.01.2019 г. в Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 357 на Министерски съвет от 31.12.2018 г. за приемане Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари. При обсъждането на законопроекта чрез предложения и участие в редица работни групи, включително две в рамките на Комисията по вътрешна сигурност в Народното събрание, от общо 24 предложения на БАЛИП, остава неприето само едно. Голямата част от инициативите на БАЛИП, които предпазваха пазара от нова административна тежест и ограничения в бизнеса, бяха приети.


Принос на БАЛИП към измененията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)

На 16 февруари 2018 г. беше публикуван в Държавен вестник новият Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). По време на подготовката и разглеждането на проекта през 2017 г. БАЛИП даде редица предложения още на етап на проекта в КФН. Една немалка част от коментарите на БАЛИП бяха отразени в първоначалните варианти на ЗПФИ. По този начин бяха разширени предлагани услуги от инвестиционните посредници, както и бяха ограничени санкции, които биха затруднили функционирането на пазара.


Принос на БАЛИП към измененията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), въвеждане на MiFID II и други законови промени през 2017 г.

В резултат на активната работа на БАЛИП през 2017 г. бяха въведени някои подобрения за пазара вследствие на участие в законови промени: въвеждане на дистанционно и електронно сключване на договори за инвестиционни услуги; разширяване на предлаганите услуги от инвестиционни посредници чрез ролята им като депозитари на колективни инвестиционни схеми и довереници на публични емисии корпоративни облигации; прозрачност при данните за определяне на индекса SOFIX; пенсионните фондове вече могат да инвестират в публични предлагания, като лимитът за участие е повишен на 2% от активите; възможност за разпределение на шестмесечни дивиденти от публичните компании; осигурен достъп до капиталовия пазар за МСП и стартъпи; по-добра защита за инвеститорите на облигационния пазар, както и при провеждането на търгови предлагания; съкратиха се срокове за разглеждане на документи. БАЛИП успя да убеди институциите да не се издава наредба, която да определя условията и реда за предоставянето на заеми от инвестиционни посредници към инвеститори, а всеки посредник да управлява сам рисковете от маржин търговията.


БАЛИП сътрудничи на КФН с предложения по 9 наредби в периода 2017 – 2019 г. 

БАЛИП работи усърдно по ограничаването на административни тежести за инвестиционните посредници и въвеждане на мерки, които да стимулират пазара чрез редица наредби, които бяха свързани с уреждане на сектора. Асоциацията си сътрудничи с КФН на регулярна основа и предоставя конкретни предложения още докато се подготвят проектите за измененията на наредбите.


Принос на БАЛИП по подготовката на нов пруденциален режим на инвестиционните посредници в ЕС

От 2017 г. БАЛИП работи по предложението на ЕК за нов пруденциален режим на инвестиционните посредници в рамките на работна група на Министерството на финансите с оглед изготвяне на позиция на страната. До 2019 г. организацията изготви редица предложения, които обсъди с КФН и изпрати на Министерство на финансите. Основните усилия на БАЛИП са за ограничаване на непосилни тежести за местния пазар, които биха спъвали развитието на посредниците и оттам на самия капиталов пазар.