Начало » За БАЛИП

Българската асоциация на лизензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) е сдружение на юридически лица, получили разрешение да извършват дейност като инвестиционен посредник. Асоциацията е създадена с основна цел защита интересите на гилдията и налагане в публичното пространство като активен партньор на институциите, свързани с развитието на капиталовия пазар в България.

Основополагаща е идеята за обединяване на усилията за устойчиво установяване принципите на равноправна търговия, високи стандарти на професионална етика, защита интересите на инвеститорите, развитие на капиталовия пазар.

Амбицията на БАЛИП е като единствена организация, представляваща инвестиционните посредници, да отстоява активна позиция при формирането на законовата и нормативна уредба, свързана с организацията и регулацията на капиталовия пазар и да съдейства за насърчаване на търговията и инвестициите в ценни книжа.

Oсновните приоритетни области в работата на Асоциацията са:

  • „Нормативна база”;
  • ”Развитие на пазарите”;
  • „Българска фондова борса, Централен депозитар, европейски платформи за търговия и нови технологии”;
  • „Обучение и квалификация, подготовка на брокери и инвестиционни консултанти”;
  • „Връзки с обществеността и медиите”.

БАЛИП е организация, отворена за всички, чийто интереси представлява. В сила остава поканата за членство към всички инвестиционни посредници, които не са членове на БАЛИП, както и към търговските банки, които извършват дейност като инвестиционен посредник.