Начало » За БАЛИП » История

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) е учредена през 1997 г. от три инвестиционни посредника („Евро-Финанс”, „Евър” и „Улпия управление на инвестиции”) като първото сдружение в България на професионалните участници в търговията с ценни книжа и мениджъри на инвестиционни портфейли. БАЛИП приема Устава си на Учредително събрание, проведено на 30.01.1997 г. в гр. София. Асоциацията е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Софийски градски съд (СГС) по ф.д. № 1505/1997 г. с решение на СГС от 29.05.1997 г., когато и възниква като юридическо лице.

БАЛИП е една от най-старите браншови организации изобщо на капиталовия пазар, създадена при действието на първия закон за публичното предлагане и търговия с ценни книжа в България, приет през 1995 г. – Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества.

БАЛИП се утвърждава като водеща организация, обединяваща професионалните участници на капиталовия пазар, завоювала авторитет с последователната си политика в защита на интересите на инвестиционните посредници, инвеститорите и инвестиционната общност като цяло, както и за развитието на сектора на предоставяне на финаносви услуги и осигуряването стабилността на пазара на финансови инструменти в страната.

БАЛИП е утвърдил авторитета и своето влияние върху капиталовия пазар в страната, като е излъчил свои представители във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, Арбитражния съд при Централен депозитар АД (ЦД), Арбитражния съд при Българска фондова борса (БФБ), Комитета по управление на Фонда за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти по чл. 139, ал. 1 от Правилника на ЦД, Изпитната комисия за брокери и инвестиционни консултанти, Съвета на директорите на БФБ и Съвета на директорите на ЦД.

БАЛИП е подкрепил създаването и участва в Националната група на потребителите (NUG) във връзка с проекта на Европейската централна банка Target 2 Securities за създаване на пан-европейска платформа за сетълмент на сделки с финансови инструменти. БАЛИП се утвърждава и като основна организация, работеща в тясно взаимодействие с Народното събрание, Министерски съвет, Министерство на финансите и Комисията за финаносв надзор (КФН).

БАЛИП е и основен организатор на курсове за брокери и инвестиционни консултанти, като през годините са подготвени стотици висококвалифицирани кадри, осъществяващи дейност на капиталовия пазар.