Начало » Предимства за членовете

Предимства

Какво получавате като членове на БАЛИП:

 • Получавате разяснителна информация, обучителни семинари и друга помощ при въвеждане на нова регулация.
  БАЛИП организира редовно семинари и курсове заедно с КФН, БФБ-София, Централния депозитар, НАП и други партньори, които да подготвят членовете за предстоящи нововъведения, като им спести времето за самостоятелно запознаване и предостави информация в достъпен вид, обучавайки съответните служители на посредниците.
 • Примери от 2017 г.:
  През 2017 г. бяха проведени семинари във връзка с нововъведения в законодателството като прилагане на разпоредби по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), на новите изисквания от MiFID II, MiFIR и делегираното европeйско законодателство, въвеждане на Общия регламент за защита на личните данни. БАЛИП организира също обучения за портфолио мениджъри и инвестиционни консултанти, както и по теми, свързани с отчитането на капиталовата адекватност и други специфики на отчетност към надзора.

 • Получавате готови разработени модели за правила, политики и други рамкови документи, които са задължителни за инвестиционните посредници според лиценза им.
  БАЛИП предоставя разработени модели на документи, които са необходими съгласно регулацията на всеки инвестиционен посредник. По този начин посредниците могат да спестят разходи и време, като само персонализират огромния обем документация към своя лиценз и дейност.  
 • Примери от 2017 г.:
  Членовете на БАЛИП редовно получаваха през 2017 г. и ще получават през 2018 г. календар за новите задължения съгласно новоприетото законодателство, както и други насоки. Във връзка с изготвянето на планове за възстановяване на инвестиционните посредници, изисквани от КФН, беше организирана работна група, която обсъди неясните въпроси . През 2018 г. ще се разработят насоки за изготвянето на правила и процедури по изискванията на MiFID II и новия ЗПФИ.

 • Получавате подкрепа за развитие на бизнеса чрез активната работа на БАЛИП в подобряване на условията на пазара и създаване на нови  възможности за посредниците.
  БАЛИП е един от учредителите на Съвета за развитие на капиталовия пазар, който включва всички важни институции и браншови организации в небанковия финансов сектор, като работи за стратегическото развитие на пазара, планирайки конкретни мерки за подобряване на условията, увеличаване на ликвидността и възможностите на индустрията. В рамките на тази стратегия БАЛИП прави предложения за мерки и участва активно както при законопроекти, така и в проектите между институциите.
 • Примери от 2017 г.:
  Като активен участник в Съвета за капиталовия пазар, БАЛИП работи активно по реализация на заложените мерки в стратегията съвместно с институциите. През 2017 г. бяха постигнати законови промени, които да доведат до облекчаване на административната тежест за инвестиционните посредници, подобряване на облигационния пазар, увеличаване на участието на пенсионните фондове на капиталовия пазар, създаване на достъп до капиталовия пазар за малки и средни предприятия (МСП). БАЛИП работи с Централен депозитар и БФБ-София по създаване на сегмент с облекчени условия за МСП, както и консултира Министерството на икономиката във въвеждането на ваучерна схема за финансиране на листване на МСП чрез грантови средства от ОП „Иновации и конкурентоспособност“. БАЛИП сътрудничи и в проектите за увеличаване на инструментите за търговия на пазара, като например, за търговия с чуждестранни акции на БФБ и вече стартиралата търговия с български ДЦК на БФБ, която се предлага от членове на асоциацията без комисиони и без такси от институциите до 30 септември 2018 г. Заедно с Централния депозитар организацията работи по изграждането на единна система за заемане на финансови инструменти (lеnding pool). Със свои предложения БАЛИП постигна и подобрена прозрачност на капиталовия пазар – Централният депозитар започна ежедневно да предоставя статистика за свободно търгуемите акции на публичните дружества и други данни за емисиите. БАЛИП води дискусии с държавните институции за по-широкото ползване на капиталовия пазар в икономиката в дългосрочен план, като например: капитализиране на държавни дружества през БФБ; реализация на големи инфраструктурни проекти чрез емисии ценни книжа, публично предлагани и търгувани на БФБ; активизиране на акциите на гражданите, придобити в резултат от масовата приватизация.

 • Участвате активно във формирането на законовата уредба и регулацията на пазара чрез представителството в БАЛИП. БАЛИП активно комуникира с институциите, като участва с предложения в обсъждането и формирането на законопроектите.  БАЛИП участва в обсъждането на законопроектите с регулатора и защитава становищата си в рамките на съответните парламентарни комисии.
 • Примери от 2017 г.:
  Всички законопроекти през 2017 г. са обсъждани с активното участие на БАЛИП, като голяма част от направените предложения са приети и отразени в ЗППЦК, КСО, ЗПФИ, ЗМИП, Наредби № 13 и № 41 за търговите предлагания и др. Някои от подобренията за пазара в резултат от усилията на БАЛИП са: въвеждане на дистанционно и електронно сключване на договори за инвестиционни услуги; разширяване на предлаганите услуги от инвестиционни посредници чрез ролята им като депозитари на колективни инвестиционни схеми и довереници на публични емисии корпоративни облигации; прозрачност при данните за определяне на индекса SOFIX; пенсионните фондове вече могат да инвестират в публични предлагания, като лимитът за участие е повишен на 2% от активите; възможност за разпределение на шестмесечни дивиденти от публичните компании; осигурен достъп до капиталовия пазар за МСП и стартъпи; по-добра защита за инвеститорите на облигационния пазар, както и при провеждането на търгови предлагания; съкратиха се срокове за разглеждане на документи;
  БАЛИП успя да убеди институциите да не се издава наредба, която да определя условията и реда за предоставянето на заеми от инвестиционни посредници към инвеститори, а всеки посредник да управлява сам рисковете от маржин търговията.

 • Получавате подкрепа при обучение и подготовка за изпити на брокери и инвестиционни консултанти.
  БАЛИП традиционно участва активно при подготовката и провеждането на изпитите за брокери и инвестиционни консултанти съвместно с КФН, като представител на БАЛИП участва в изпитната комисия за брокери и инвестиционни консултанти.
 • Примери от 2017 г.:
  През последните 8 години БАЛИП и БАУД организират курсове за подготовка на кандидатите за брокери и инвестиционни консултанти. Служителите на членовете на БАЛИП участват в тези курсове с отстъпки в таксите от 20%-30%. Провеждат се пробни изпити, на които се проверява нивото на подготовка на курсистите. Успеваемостта по време на изпитите в КФН на подготвяните кандидати обикновено е над 80%. През 2017 г. от 17те издържали изпита за брокерска правопспособност, 14 бяха курсисти на БАЛИП; а от деветте издържали изпита за инвестиционни консултанти, седем бяха курсисти на БАЛИП.

УС на БАЛИП представлява организацията в следните институции:

Министерски съвет, Съвет по европейски въпроси

 • Ангел Рабаджийски и Евгений Жишев участват в Работна група 26 „Финансови услуги” към Съвета по европейски въпроси – структура на Министерския съвет.

Комисия за финансов надзор

 • Атанас Бойчев е член на Изпитната комисия за брокери и инвестиционни консултанти към КФН.
 • Радослава Масларска представлява БАЛИП в Съвета за развитие на капиталовия пазар, който се координира от КФН.
 • Любомир Бояджиев е член на БАЛИП участва в Българската национална комисия по корпоративно управление

Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа

 • Радослава Масларска е член на УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

Българска фондова борса

 • Любомир Бояджиев е член на Съвета на директорите на БФБ-София.
 • Николай Ялъмов е заместник-председател на Арбитражния съд при БФБ.
 • Любомир Бояджиев участва Националната Комисия по Корпоративно Управление под егидата на БФБ-София.

Централен депозитар

 • Ангел Рабаджийски е член на Съвета на директорите на Централния депозитар.
 • Николай Майстер е член на Арбитражния съд при Централния депозитар.
 • Ангел Рабаджийски е член на Комитета по управление на Фонда за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти.
 • Радослава Масларска и Стоян Николов са членове на Комитета на ползвателите към Централния депозитар.
 • Евгений Жишев е член на експертна работна група по корпоративни действия към Централния депозитар.
 • УС на БАЛИП подкрепи създаването, участва в учредяването и членува в Националната група на потребителите  (NUG) към Централния депозитар – създадена във връзка с проекта на Европейската централна банка Target 2 Securities за паневропейска платформа за сетълмент на сделки с финансови инструменти.

Организации на бизнеса

 • БАЛИП е член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Икономически и социален съвет на Република България

 • УС на БАЛИП участва по въпроси, свързани с капиталовия пазар, в заседания на Икономическия и социален съвет на Република България.

Комисия за защита на потребителите

 • Антон Домозетски, Атанас Бойчев, Красимир Киров, Любомир Бояджиев, Радослава Масларска и Стоян Николов представляват БАЛИП в помирителните комисии във връзка с капиталовия пазар към Комисията за защита на потребителите.

Какви документи са необходими за кандидатстване за членство в БАЛИП:

 1. Копие от издадения от КФН лиценз за извършване на дейност като ИП или банкова лицензия, издадена от БНБ, включваща извършването на инвестиционни услуги и дейности;
 2. Копие от решението за вписване в търговския регистър;
 3. Решението на компетентния орган на инвестиционния посредник/банката – кандидат за членуване в БАЛИП;
 4. Декларация, подписана от представляващите дружеството, за приемане и спазване на Устава и другите вътрешни актове на БАЛИП.