Начало » БАЛИП отчете приноса си към развитието на капиталовия пазар през 2019 г.

БАЛИП отчете приноса си към развитието на капиталовия пазар през 2019 г.

На 29 септември 2020 г. се състоя редовното годишно Общо събрание (ОС) на БАЛИП, което се проведе при наличие на изискуемия кворум благодарение на активността и ангажираността на членовете на асоциацията, като на ОС бяха представени 18 от членовете на БАЛИП. Общото събрание прие годишния финансов отчет и този за дейността за 2019 г., както и основните насоки и програма за 2020 г., включително годишния бюджет. Бяха гласувани размери на членския внос и встъпителната вноска за приемане на нови членове.

За последните 3 години БАЛИП е участвал активно в над 30 нормативни акта, свързани с интересите на пазара

Председателят на УС на БАЛИП г-жа Радослава Масларска направи кратък обзор за постигнатите през мандата на УС успехи и приноси към законодателството, като посочи темите и проблемите, по които продължава работата на Асоциацията.
За 2019 г. УС на БАЛИП отчете в годишния отчет активното си участие във формирането на свързаното със сектора законодателство и подзаконови нормативни актове, както и ангажираността си в работни групи на институции във връзка с подготвяни актове на европейско ниво, включително за реализиране на инициативата за Съюз на капиталовите пазари.

Асоциацията отбелязва и приноса си в развитието на заложените проекти в стратегията за сектора, изработена от Съвета за развитие на капиталовия пазар, както и широкото си взаимодействие чрез представителство, коментари и участие в работни срещи с институции на различни нива.

Повече услуги и подкрепа на членовете

Асоциацията отчита увеличаване на информационните услуги за членовете, създаването на закрит сайт за членовете, в който се събира и архивират бюлетини, важни съобщения и друга важна информация за членовете, създаването на форум и възможност за чат по теми, определени от членовете, създаването на „визитни картички“ на български и английски език с представяне на всеки член, като приветства и нови 3 члена, приети в периода 2019 – 2020 година.

Приоритети за 2020 – 2021 г.

За 2020 г. БАЛИП ще продължи да работи активно по усъвършенстване на нормативната уредба и по развитието на капиталовия пазар в съвместни проекти с „Централен депозитар“ АД (ЦД) и „Българска фондова борса“ АД, уреждането на пруденциалния режим на инвестиционните посредници, както и по инициативи за лимитиране, санкциониране и премахване на нелоялната конкуренция и престъпните практики на „сивите“ посредници, решаването на проблемите със „спящите акции“ по лични сметки в Регистър А на ЦД, реализиране на ваучерната схема за финансиране на малки и средни предприятия чрез инструментите на капиталовия пазар и др.

Радослава Масларска бе преизбрана за председател на УС на БАЛИП

Асоциацията избра и нов Управителен съвет, със следните членове: ИП „Бенчмарк Финанс“, ИП „Евро-Финанс“ АД, ИП „Елана Трейдинг“ АД, „ИП „Капман“ АД, ИП „Карол“ АД, ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД, ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.  За Председател на УС на БАЛИП бе преизбрана г-жа Радослава Масларска.