Начало » БАЛИП проведе годишното си Общо събрание на 17 ноември 2021 г.

БАЛИП проведе годишното си Общо събрание на 17 ноември 2021 г.

На 17 ноември 2021 г. се състоя редовното годишно Общо събрание (ОС) на БАЛИП, което се проведе при наличие на изискуемия кворум благодарение на активността и ангажираността на членовете на асоциацията, като на ОС бяха представени 17 от членовете на БАЛИП.

Общото събрание прие годишния финансов отчет и този за дейността за 2020 г., както и основните насоки и програма за 2021 г., включително годишния бюджет за 2021. Бяха гласувани размерът на годишния членски внос и встъпителната вноска за приемане на нови членове.

Председателят на УС на БАЛИП г-жа Радослава Масларска направи кратък обзор за постигнатите през мандата на УС успехи и приноси към законодателството, като посочи темите и проблемите, по които продължава работата на Асоциацията.

За 2020 г. УС на БАЛИП отчете в годишния отчет активното си участие във формирането на свързаното със сектора законодателство и подзаконови нормативни актове, както и ангажираността си в работни групи на институции във връзка с подготвяни актове на европейско ниво. Очертани бяха основните постижения на БАЛИП при работата над ЗИД на ЗПФИ, ЗДСИЦДС, ЗИД на ЗДКИСДПКИ, ЗИД на КСО, НИД на Наредба № 2, Наредба № 11, Наредба № 23, Наредба № 38 и пр. Позитивно беше оценено създаването, пускането на първите емисии и търговията на новия пазар за растеж BEAM на БФБ и създаването на сегмента BSE International за търговия с чуждестранни ценни книжа. Позитивна оценка заслужава и приносът на БАЛИП при разработката на на Национална стратегия за финансова грамотност (2021-2025) и Национален план за въвеждането на еврото.

Асоциацията отчита увеличаване на информационните услуги за членовете, създаването на закрит сайт за членовете, в който се събира и архивират бюлетини, важни съощения и друга важна информация за членовете, създаването на форум и възможност за чат по теми, определени от членовете. През 2020 г. е качен целият архив от писма и предложения на БАЛИП по различни закони и други проекти от 2017 г. досега. За периода сайтът има средномесечно 180 посещения.

На ОС се обсъди и възможността да се създадат групи по интереси, като на първо място се създадат две работни групи, едната – за обсъждане на въпроси, свързани с пруденциалния режим на ИП, счетоводство, поддържане на отчетност и репортинг, а другата – по въпроси, свързани с осигуряването на нормативно съответствие.

За 2021 г. (и 2022 г.) БАЛИП ще продължи да работи активно по усъвършенстване на нормативната уредба и по развитието на капиталовия пазар в съвместни проекти с „Централен депозитар“ АД (ЦД) и „Българска фондова борса“ АД, уреждането на пруденциалния режим на инвестиционните посредници, както и по инициативи за лимитиране, санкциониране и премахване на нелоялната конкуренция и престъпните практики на „сивите“ посредници, решаването на проблемите със „спящите акции“ по лични сметки в Регистър А на ЦД, реализиране на ваучерната схема за финансиране на малки и средни предприятия чрез инструментите на капиталовия пазар и др.

Разширявайки кампанията “Разпознай лицензирания инвестиционен посредник”, БАЛИП си партнира с YouTube канала Клубът на инвеститора.

Партньорите подготвиха и разпространяват видео с 10 признака, по които да различим лицензирания от нелицензирания инвестиционен посредник: