Начало » БАЛИП: Широкото оповестяване на непроверена информация без доказателства за публични компании руши възродилото се доверие в капиталовия пазар

БАЛИП: Широкото оповестяване на непроверена информация без доказателства за публични компании руши възродилото се доверие в капиталовия пазар

През последните 2 години българският капиталов пазар отбеляза значително положително развитие, като привлече нови компании от ИТ секторa, които бързо привлякоха нови инвеститори към пазара. Пазарът за растеж на МСП на Българска фондова борса (БФБ), който е предназначен да даде възможности за финансиране на малки компании, стартира с огромен инвеститорски интерес. След излизането на първата компания, която също е от ИТ сектора, вече и други компании от иновативни сектори гледат към борсовия пазар като реален инструмент за растеж.

Инвеститорите в новите компании на борсата от 2020 г. вече реализираха значителни капиталови печалби. Акциите на новите компании от ИТ сектора се повишиха през 2020 г. в порядъка на 70% – 114%, а през 2021 г. в диапазона 20% – 80% само за 4 месеца. Първата компания на пазара за растеж на БФБ отбеляза ръст на акциите си от 80% за 4 месеца.

Какво казват данните за напредъка

Търговията на Българска фондова борса отбеляза ръст на броя сделки от 39% до 61 173 през 2020 г., като това е рязък скок в сравнение с предишната „предкризисна“ 2019 г. На 397 499 741 лв. възлиза оборотът на БФБ през 2020 г. като това е с 19% повече в сравнение с предходната година. Към м. април 2021 г. оборотът на БФБ нарасна с 66,35% спрямо предишния месец. Ръстът за първите 4 месеца на 2021 г. в оборота спрямо същия период през предишната година е 16.09 %. А индексът на сините чипове SOFIX регистрира увеличение за първите четири месеца на годината с 16,73%, като се нареди на 11-то място в света по резултати за периода.

Пътят към нормалното

Има реални предпоставки капиталовият пазар да се превърне в действен инструмент за инвестиции, капитализиране на предприятията и осигуряване на ресурс за реалната икономика. Публичните дружества, търгувани на БФБ, се ползват от благоприятен данъчен режим, нисък е и данъкът върху дивидентите в сравнение с други пазари. Сделките с финансови инструменти на пазара за растеж (BEAM) на малки и средни предприятия (МСП) към БФБ са освободени от данък върху капиталовата печалба до 31 декември 2025 г.

Внимание с публично оповестяване на непроверена и недоказана информация за публични дружества

На фона на положителния тренд от последните години анонсирането пред широката публика и инвестиционната общност на непроверена информация относно публични дружества, търгувани на регулиран пазар, може да навреди на все още крехкия пазар и инвеститорско доверие и следва да се случва само след събиране на сериозни доказателства и надлежна проверка на оповестените данни.

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) остро осъжда трупането на политически дивиденти за сметка на необосновани и непроверени твърдения, рушащи имиджа на капиталовия пазар. Всяка чувствителна информация за публични компании, в които интерес имат множество миноритарни акционери, местни и чуждестранни инвеститори, следва да бъде проверявана преди да й се даде публичност, включително и от най-високата трибуна в България, а именно Народното събрание (НС). Заседанията на комисии на НС, които касаят публични компании, считаме, че следва да се провеждат в закрит режим и едва след проверка на изказваните твърдения с доказателства – да се анонсират. В противен случай има потенциал да бъдат осъществявани манипулации на пазара и да се извършват нарушения на законодателството относно пазарните злоупотреби.

Има редица случаи, когато не се разграничават интересите и действията на физически лица от дейността на публичните дружества, в които тези лица са акционери, включително мажоритарни, което води до негативни последици за компаниите и техните инвеститори. Дейността на публичните компании е обект на засилен държавен надзор и регулаторно въздействие, като те са регулирани да бъдат максимално прозрачни. Ако дружествата извършват законосъобразно своята дейност, слагането на знак за равенство между мажоритар и дружеството води не само до загуби за дружествата и техните акционери, но и руши доверието в капиталовия пазар.

Като Асоциация ние адмирираме прозрачността и откритата комуникация на публичните компании с миноритарните акционери и своевременното разгласяване на съществена информация, но обръщаме и внимание, че всеки сигнал за злоупотреби с публични компании трябва да бъде надлежно проверяван. Затова призоваваме проверяващите институции да огласят резултатите си от проверките с широка публичност.

Развитието на капиталовия пазар е един от измерителите за просперираща икономика. В изследване на Световната банка се установява, че зависимостта между пазарната капитализация и богатството на една нация е правопропорционална. Пред България няма друга алтернатива, освен да вложи максимални усилия за ускореното развитие на националния капиталов пазар, като съставна част на Европейския съюз на капиталовите пазари. Доверието в капиталовия пазар е основно условие той да се състои, затова е важно това доверие да се укрепва.

Управителен съвет на БАЛИП