Начало » Годишно общо събрание на БАЛИП, 27.04.2017

Годишно общо събрание на БАЛИП, 27.04.2017

На 27.04.2017 г., четвъртък, от 15.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на ИП „КАРОЛ” АД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на БАЛИП, съгласно решение на УС, взето на заседание от 03.04.2017 г.

Дневен ред:

  1. Приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) за 2016 г.

Проект за решение по т. 1: Общото събрание приема годишния отчет на УС за дейността на БАЛИП за 2016 г.

  1. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на БАЛИП за дейността през 2016 г.

Проект за решение по т. 2: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на БАЛИП за дейността през 2016 г.

  1. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2016 г.

Проект за решение по т. 3: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2016 г.

  1. 4. Приемане на програма за дейността на БАЛИП за 2017 г.

Проект за решение по т. 4: Общото събрание приема програма за дейността на БАЛИП за 2017 г.

  1. 5. Приемане бюджет на БАЛИП за 2017 г. Вземане на решение за размера на годишния членски внос и срока за плащането му. Приемане на решение за размера на встъпителната вноска за нови членове.

Проект за решение т. 5: Общото събрание приема бюджет на БАЛИП за 2017 г. Общото събрание взема решение за размера на годишния членски внос и срока за плащането му. Общото събрание приема решение за размера на встъпителната вноска за нови членове.

  1. Избор на членове на Управителния съвет на БАЛИП.

Проект на решение по т. 6: Общото събрание избира членове на Управителния съвет на БАЛИП.

  1. Избор на членове на Комисията по етика.

Проект на решение по т. 7: Общото събрание избира членове на Комисията по етика.

8. Разни.