Начало » Лицензиран инвестиционен посредник – 5 признака

Пет признака, по които да разпознаем лицензирания инвестиционен посредник

 1. Инвестициите и търговията на финансовите пазари по целия свят се извършват единствено чрез лицензирани инвестиционни посредници, банки и управляващи дружества, които получават лиценз за тази дейност и са наблюдавани от надзорен орган в съответната държава, в която са лицензирани.
 2. Ако български или чуждестранен инвестиционен посредник предлага инвестиционни услуги в България, той трябва да има лиценз или нотификация за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор. Проверка може да бъде направена на интернет сайта на КФН в меню Нотификации. Списък с лицензираните посредници може да бъде проверен в меню Електронен регистър и картотека/ Инвестиционни посредници. 
 3. Когато сключвате договор с лицензиран инвестиционен посредник, името му в договора съвпада напълно с името на посредника и единния идентификационен код (ЕИК) в списъка с лицензираните от КФН, както и с името на получателя в банковата сметка, където трябва да преведете пари.
 4. Адресът за кореспонденция на лицензирания инвестиционен посредник, както и неговите офиси, задължително са описани в списъка на Комисията за финансов надзор, и могат да бъдат проверени.
 5. Плащания към лицензирани посредници се извършват в техни офиси на каса до 10 000 лв. или по банков път и онлайн. Всички офиси на лицензираните посредници са вписани в КФН.
 1. Лицензираният посредник обяснява, че няма гаранция за печалба на финансовите пазари и че по-високата доходност е свързана с по-висок риск. Инвестирането във всякакви финансови инструменти носи някаква доза риск.
 2. Ако чуждестранен финансов посредник предлага инвестиционни услуги на територията на България, освен лиценз от собствената си държава, трябва в Комисията за финансов надзор да има издадена нотификация за дейността си. Проверка може да бъде направена на интернет сайта на КФН в меню Нотификации.
 3. Лицензираните финансови посредници, които предлагат финансови инструменти, търгувани на Българска фондова борса (компенсаторни инструменти, акции и облигации на български публични компании, и др.), са членове на Централен депозитар и/или на Българска фондова борса. Проверка за име на членовете може да се направи и на техните сайтове: на Централен депозитар (www.csd-bg.bg) и на Българска фондова борса (www.bse-sofia.bg).
 4. Лицензираните посредници предоставят подробна информация за лиценза, който притежават и дейностите, които са им позволени да извършват чрез него – лично на хартиен носител, чрез интернет сайт и др.
 5. Активите на инвеститорите на лицензирани в България инвестиционни посредници, които участват с такса във Фонда за компенсиране на инвеститорите, са защитени до 40 000 лв., които се изплащат в случай на влошено финансово състояние или отнемане на лиценз. Списък с лицензираните посредници, които имат право да съхраняват клиентски книжа и средства, и при които клиентите имат защитени 40 000 лв. е публикуван на сайта на Фонда.
 6. Управлението на всички видове финансови активи (вкл. извършване на сделки с акции от Ваше име и др.) се осъществява единствено от лицензирани инвестиционни консултанти, работещи в лицензиран финансов посредник, банка или управляващо дружество. Лицензираните инвестиционни консултанти, както и всички лицензирани брокери, които имат право да сключват сделки на Българска фондова борса от името на клиенти, са вписани в публичния регистър на интернет сайта на Комисията за финансов надзор (КФН) . Всеки може да провери и чрез обаждане до Информационния център на КФН.
 7. При лицензираните инвестиционни посредници договорите с клиентите се подписват от представляващите компанията или само от лица с това право, които задължително са проверени от Комисията за финансов надзор и са вписани в нейния регистър. Всеки може да провери имената на законните представители на инвестиционния посредник в Търговския регистър. Лицата, които имат право да подпишат договор и да приемат поръчки за покупка или продажба на ценни книжа, могат да се проверят в Електронен регистър на КФН/Инвестиционни посредници. Всеки може да провери и чрез обаждане до Информационния център на КФН.

Изтеглете файл с Пет признака и разпространете (pdf)

Питайте и проверявайте в Информационния център на Комисията за финансов надзор www.fsc.bg.

Питайте и проверявайте в Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници balip.com.

Полезни съвети за предпазване от измами можете да прочетете от Комисията за финансов надзор ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ