Начало » Създава се Съвет за развитието на капиталовия пазар

Създава се Съвет за развитието на капиталовия пазар

photo_newsНа 10 октомври беше подписан меморандум за създаване на Съвет за развитието на капиталовия пазар. Меморандумът беше подписан от общо 15 институции и организация – Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска стопанска камара (БСК), „Българска фондова борса-София“ АД (БФБ), Комисия за финансов надзор, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), „Централен депозитар“ АД и Национална комисия за корпоративно управление (НККУ).

Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор. Сред основните му приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар; усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; създаване на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар; въвеждане за търговия на нови финансови инструменти на регулиран пазар; създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства от ЕС, и др.

За изпълнение на приоритетите на Съвета се създава Координационна работна група с членове представители на организациите, подписали меморандума. Функциите, които ще изпълнява тя, са анализ и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него, иницииране на публични дискусии и научни изследвания по актуални теми, разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия финансов сектор.

Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация, имаща отношение към небанковия финансов сектор, и която споделя принципите му.

Като асоцииран член към него се присъедини Американската търговска камара в България (AmCham).