Начало » Как се става член БАЛИП

Как се става член БАЛИП

Кой може да стане член на БАЛИП

  • Лицензирани инвестиционни посредници
  • Банки с лиценз, който включва за инвестиционно посредничество

Какви документи се представят

  • Копие от издадения от КФН лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник или банкова лицензия, издадена от БНБ, включваща извършването на инвестиционни услуги и дейности;
  • Копие от решението за вписване в търговския регистър;
  • Решението на компетентния орган на инвестиционния посредник/банката – кандидат за членуване в БАЛИП;
  • Декларация, подписана от представляващите дружеството, за приемане и спазване на Устава и другите вътрешни актове на БАЛИП.

Къде се заявява желанието за членство

  • Заявка за членство се разглежда от Управителния съвет на БАЛИП
  • Заявете желанието си към Евгени Жишев на email: jichev@balip.com

Вижте предимствата за Вашата компания да е член на БАЛИП