Начало » International Council of Securities Associations одобри заявлението за членство на БАЛИП

International Council of Securities Associations одобри заявлението за членство на БАЛИП

БАЛИП е първата асоциация на инвестиционните посредници от страните в Централна и Югоизточна Европа, която бива приета от влиятелната международна организация.

Членовете на Международния съвет на асоциациите за ценни книжа (International Council of Securities Associations или ICSA) одобриха заявлението за членство в организацията на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). По този начин БАЛИП се присъединява към тази най-представителна и авторитетна международна организация на националните асоциации на професионалните участници на капиталовия пазар, финансови посредници, дилъри и брокери на ценни книжа. ICSA е учредена през 1988 г. с цел да се обединят организациите на инвестиционните посредници и брокери/дилъри на ценни книжа в условията на глобализиране на капиталовия пазар и предвид необходимостта да се споделя опит и информация, да се работи за установяване на добри практики и да се сътрудничи за развитието на пазара. Учредена е в Токио през 1988 г. от Регулаторната асоциация на финансовите посредници, мениджъри и брокери на Великобритания, Френската асоциация на борсовите посредници, Асоциацията на инвестиционните дилъри на Канада, Японската асоциация на дилърите на ценни книжа, Асоциацията на бизнеса с ценни книжа на САЩ и Националната асоциация на дилърите на ценни книжа на САЩ. ICSA работи в тясно сътрудничество с Международната организация на регулаторите на ценни книжа (IOSCO) и Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (CESR), с Базелския комитет за надзор въху банките, с Постоянната група за финансови действия, координираща международната дейност по въпросите на борбата срещу изпирането на пари (FATF), с Международната асоциация на капиталовите пазари, Световната федерация на борсите, Асоциацията за фючърси и суапове, Международната асоциация за суапове и деривативи и други международни и национални асоциации на професионалните участници на капиталовия пазар. Целите на ICSA са да работи за развитието и стабилността на международния капиталов пазар, да насърчава хармонизацията на регулаторните режими, взаимното признаване на процедури и регулации и да съдейства на членовете си за обмен на информация и взаимоизгодно сътрудничество. Понастоящем ICSA работи по широк спектър от проблеми, с които се сблъсква инвестиционния бизнес – проблемите, свързани със системния риск при финансовите институции и укрепването на последните, изискванията за ливъридж и ликвидност при посредниците и кредитните институции, регулирането на извънборсовите пазари (особено OTC пазари за деривативи), отношенията с клиенти, мерки за възстановяване на доверието към капиталовия пазар, уредбата на фидуциарните задължения на посредниците, саморегулиране и контрол, отношенията с регулаторите на ценни книжа и др. Председател на ICSA е Рене Карсенти, председател и на Международната асоциация на капиталовите пазари, бивш главен финансов директор на Европейската инвестиционна банка и бивш първи главен финансист на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Членове на ICSA са:
– Австралийската асоциация на финансовите пазари  (Australian Financial Markets Association /AFMA/);
– Асоциация на посредническите институции на капиталовия пазар на Турция (Association of Capital Market Intermediary Institutions of Turkey /TSPAKB/);
– Френска асоциация на финансовите пазари (Association Française des Marchés Financiers /AMAFI/);
– Асоциация на финансовите пазари в Европа (Association for Financial Markets in Europe /AFME/);
– Италианската асоциация на посредниците на ценни книжа (Associazione Italiana Intermediari Mobiliari /ASSOSIM/);
– Асоциацията на фирмите, опрериращи с ценни книжа на германските борси (Bundesverband der Wertpapierfirmen an den deutschen Börsen e.V. /BWF/);
– Датската асоциация на дилърите на ценни книжа (Danish Securities Dealers Association /DSDA/);
– Международната асоциация на капиталовия пазар (International Capital Market Association /ICMA/)
– Регулаторната организация на инвестиционната индустрия на Канада  (Investment Industry Regulatory Organization of Canada /IIROC/);
– Асоциацията на инвестиционната индустрия на Канада (Investment Industry Association of Canada /IIAC/);
– Японска асоциация на дилърите на ценни книжа (Japan Securities Dealers Association /JSDA/);
– Корейската финансово-инвестиционна асоциация (Korea Financial Investment Association /KOFIA/);
– Шведската асоциация на дилърите на ценнни книжа (Swedish Securities Dealers Association /SSDA/);
– Асоциацията на индустрията с ценни книжа и финаносви пазари на САЩ (Securities Industry and Financial Markets Association /SIFMA/);
– Асоциацията на индустрията с ценни книжа на Тайван (Chinese Taiwan Securities Association /CTSA/).