Начало » ОТВОРЕНО ПИСМО – Позиция на инвестиционната общност

ОТВОРЕНО ПИСМО – Позиция на инвестиционната общност

От името на членовете ни и като представителни професионални организации, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), Българската асоциация по връзки с инвеститорите (БАВИ), за нас е важно да Ви информираме за позицията ни относно намеренията на правителството, обявени в медиите от г-н Симеон Дянков, Заместник министър-председател и Министър на финансите, между двете четения на бюджета да бъдат внесени промени в законите, с които да се въведе 10% данък върху реализираната печалба от сделки с ценни книжа, сключени на български регулиран пазар.

Като Асоциации на професионалните участници на капиталовия пазар и емитентите в България, считаме въвеждането на подобен данък за неправилна и ненавременна стъпка, която ще доведе до повече проблеми, отколкото ще реши въпросите, свързани с увеличение на приходите за бюджета.Най-учтиво Ви молим, да обърнете внимание на следните проблеми, които според нас ще бъдат първите негативни последици от въвеждането на данък върху капиталовата печалба от търговия с ценни книжа на регулиран пазар.I. Отпадането на преференцията, сделките, сключени на български регулиран пазар – „Българска фондова борса – София” АД („БФБ – София” АД) да бъдат освободени от данък печалба, ще доведе до отлив на инвеститорите на регулирания пазар за сметка на извънборсовия – ОТС пазар. В резултат ще настъпят следните негативни последици:1. Рязко ще намалеят приходите от комисиони на „Българска фондова борса – София“ АД поради намаления обем сделки на регулиран пазар, в момент когато „БФБ – София“ АД е в процедура на приватизация.2. Насочването на инвеститорите към сключването на сделки на извънборсов пазар, ще намали прозрачността на капиталовия пазар относно реалните цени на книжата, изтъргуваните обеми и друга важна за инвеститорите информация, предвид това, че информацията за сделките, сключени ОТС, се предоставя единствено на сайтовете на инвестиционните посредници по сделката.3. Сделките ще са сключват на занижени, по-ниски от пазарните цени на книжата, като страните предварително договаряйки сделките на ОТС, винаги съобразяват цената и с евентуално дължимия данък, с оглед намаляването му.Все по-малко ще се прилага практиката, особено от големите инвеститори, които търгуват големи пакети, сключването на сделките на чисто пазарен принцип, където цените се формират от цените на търсенето и предлагане на книжата. Като в тези случаи, дори и сделката да е предварително договорена между продавача и купувача, за да бъде сключена на регулиран пазар, цената е необходимо да е в спреда на търговия за тези книжа към момента. II. Подобна мярка ще има негативен ефект и върху дружествата, които имат намерение да станат публични компании и да бъдат регистрирани за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД, тъй като отпада за тях основната преференция на капиталовия пазар.  III. Друга важна причина, поради която като професионални Асоциации не можем да приемем въвеждането на подобен данък, е състоянието по принцип на българския капиталов пазар през последните години, особено след отражението на световната финансова криза върху него. Пазарът ни е слабо конкурентен спрямо другите капиталови пазари от региона, а по този начин ще се премахне едно от основните му предимства за евентуалните бъдещи инвеститори и ще повлияе решението им къде да инвестират, и дали това да е в български компании.IV. Мнението ни като професионални организации, опериращи на капиталовия пазар, е че въвеждането на данък върху капиталовите печалби ще доведе до незначителни приходи за бюджета, т.е. нисък фискален ефект, за сметка на по-високите разходи на средства и ресурси за административно обслужване събирането и отчитането на подобен данък. В тази връзка е важно да се има предвид, че повечето инвеститори са придобили книжата си по време на пика на капиталовия пазар преди финансовата криза, и ако към момента ги продадат, биха реализирали загуба, а не печалба, която да се облага.В заключение трябва да подчертаем, че данъкът върху капиталовата печалба бе премахнат преди 11 години, като дългосрочна мярка, предприета с оглед особените грижи на държавата за стимулиране развитието на българския капиталов пазар, който функционира сравнително отскоро и се определя като „нововъзникващ” или „развиващ” пазар. Въвеждането на преференцията бе поради необходимостта от създаване на пълноценни условия за капиталовия пазар в България, за да започне този пазар да изпълнява функциите си по акумулиране и разпределение на финансовите ресурси и парични потоци към предприятията от реалната икономика. Предвид факта, че капиталовият пазар все още не е достигнал такова ниво на развитие и зрялост, за да изпълни в цялост своите функции, считаме, че въвеждането на данък върху капиталовата печалба е ненавременна и неправилна мярка. Поради изложените в настоящото писмо съображения, Асоциациите на професионалните участници и емитентите, търгуващи акциите си на български капиталов пазар, са категорично против въвеждането на данък върху капиталовата печалба, като бихме се радвали, ако ни бъде дадена възможност да споделим и други аргументи против въвеждането на данъка в хода на една задълбочена дискусия по темата.