Начало » БАЛИП се обявява срещу плановете за прехвърляне на активите на ППФ към НОИ

БАЛИП се обявява срещу плановете за прехвърляне на активите на ППФ към НОИ

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) категорично възразява срещу лансираните в общественото пространство идеи за трансфер на средствата от индивидуалните партиди в професионалните пенсионни фондове на осигурените работници и служители, упражняващи труд от първа и втора категория, към Националния осигурителен институт. Ако подобни идеи бъдат реализирани, това би довело до такива сътресения на капиталовия пазар, които биха унищожили доверието в него, биха повишили цената на финансирането на предприятията, доколкото ще липсва алтернатива на банковото кредитиране, биха отблъснали местните и чуждестранни инвеститори за дълъг период от време. Ще бъдат зачеркнати последователните усилия на няколко български правителства от края на 90-те години на миналия век насам, които създадоха необходимата нормативна уредба, пазарна инфраструктура, надзорни институции и действаха в посока на възраждане и укрепване на капиталовия пазар в България.

Подобни сътресения не са необходими на страната и капиталовия пазар, възстановяващи се от последиците на причинената от външни фактори и играчи финансова криза, за да бъдат вкарани в спиралата на нова финансова криза, този път обаче причинена от вътрешни фактори. Пенсионните фондове акумулираха средства, извършваха плащания и осигуряваха доходност в условията на безпрецедентна финансова криза, която в развитите в капиталово отношение държави накара правителства и парламенти да приемат спешни мерки за спасяването на финансовата система и капитализиране на банките. В България това не се случи и не в малка степен това се дължи на стабилната пенсионна система, професионалното управление на средствата на осигурените, създаването на хиляди взаимовръзки и взаимодействия между субектите, опериращи на капиталовия пазар – всичко това се поставя на карта, ако се предприемат действия по национализиране на професионалните пенсионни фондове. Надяваме се, че няма да се стигне до реализация на тези планове, които трайно биха дестабилизирали финансовата система у нас. Считаме, че търсенето на мерки за укрепването на no пенсионната система следва да се търсят в посоката, очертана в Стратегията за възраждане и стимулиране на капиталовия пазар в България, разработена от Комисията за финансов надзор и съгласувана с браншовите организации на професионалните участници на пазара („Стратегията”), представена пред инвестиционната общност на неотдавна проведената конференция на тема „Насоки за развитие на капиталовия пазар – стратегия за възраждане”. Участниците обсъдиха и предложиха система от законодателни и други нормативни промени, мерки за укрепване на инфраструктурата на пазара и намаляване на административните тежести за извършване на дейност от лицензираните професионални участници на капиталовия пазар, капитализиране на публичните дружества, подобряване на корпоративното управление, редуциране на такси и други финансови тежести за участниците на пазара, насърчаване на търсенето и др. Предложените в Стратегията мерки, разработени и допълнени с активното участие на инвестиционната общност, би следвало да залегнат в основата на спешна държавна програма за ревизиране на цялото законодателство и даване на нов тласък на развитието на капиталовия пазар – това е и най-добрият сценарий за оптимизиране дейността на пенсионно-осигурителните дружества и стабилизиране на пенсионната система. България следва да заеме и по-активна позиция по въпросите на реформиране на пенсионните системи на държавите членки на Европейския съюз, поставени наскоро в Зелената книга на Европейската комисия, включително като се подкрепят идеите за създаването на индивидуални пенсионни сметки и стимулиране на дългосрочните спестявания. Призоваваме отговорните фактори да дадат категоричен отпор на плановете за дестабилизиране на пенсионната система и да положат необходимите усилия за възраждане на капиталовия пазар в България. Официалното писмо становище на БАЛИП може да бъде изтеглено от тук.