Начало » БАЛИП лобира за ограничаване санкционните правомощия на БФБ

БАЛИП лобира за ограничаване санкционните правомощия на БФБ

На 4 август тази година, в Комисията за финансов надзор (КФН), се състоя среща на група инвестиционни посредници със Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” – г-жа Ралица Агайн и ръководството на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ). На срещата присъстваха и представители на Асоциацията на банките в България.

Обсъдени бяха въпросите за внасяне на промени в Част V от Правилника на БФБ, уреждащ надзора, осъществяван от БФБ върху търговията и пазарните участници. Инвестиционните посредници изложиха своята гледна точка по съдържанието на Част V от Правилника, а именно, ограничаване на санкционните правомощия на БФБ, премахване на паричните глоби, уреждане на правни гаранции за обективен и справедлив процес във връзка с упражняването на надзорни правомощия от БФБ и налагане на санкции на ИП.  Постигнато бе споразумение БФБ да подготви преработен вариант на Част V, която да бъде внесена в КФН за по-нататъшно съгласуване със заинтересованите лица.