Начало » Годишно Общо събрание на БАЛИП

Годишно Общо събрание на БАЛИП

На 09.06.2009 г. в офиса на ИП „Карол“ в София, ул. „Златовръх“ №1 се състоя редовното годишно Общо събрание на БАЛИП. Приети бяха изменения и допълнения в Устава на Асоциацията, като бяха актуализирани редица разпоредби на основния устройствен акт на БАЛИП и се отразиха настъпилите промени в нормативната уредба на дейността на ИП. Нова уредба получиха отношенията, свързани с приемането и прилагането на Етичен кодекс на организацията  и дейността на Комисията по етиката. Приети бяха годишният доклад за дейността на Асоциацията за2008 г., годишния счетоводен отчет и баланса за 2008 г. Приет бе и бюджетът за 2009 г., като ОС взе решение през 2009 г. новопостълилите членове да не заплащат встъпителна вноска, а членовете да не дължат годишен членски внос. ОС гласува и основни насоки за дейността на организацията през 2009 г. Приет бе и изцяло нов Етичен кодекс на БАЛИП.  Той се явява доброволен акт, целящ да създаде писани етични принципи и норми за ИП – членове на БАЛИП, да стимулира взаимното разбирателство, честната и лоялна конкуренция между тях, създаването наоптимални условия за защита правата и законните интереси на клиентите, развитието на общността и поддържането на доброто й име.