Начало » Обучение за брокер и инвестиционен консултант

Обучение за брокер и инвестиционен консултант

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти. Обучението стартира на 24 юни тази година под мотото „Бизнесът в услуга на бизнеса” и е плод на съвместните усилия и на двете професионални организации.
Изпитите се полагат пред комисия, чийто състав се определя от Комисията за финансов надзор (КФН). КФН определи дати за изпитите, както следва:

  • изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще бъде проведен на 28 август (събота) 2010 г.;
  • изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще бъде проведен на 4 септември (събота) 2010 г.

Съобщението на КФН относно реда за провеждане на изпитите и тематичните конспекти за изпитите са публикувани на страницата на Комисията за финансов надзор. Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на инвеститорите към капиталовия пазар. В конспектите, по които кандидатите ще се готвят тази година има нанесени съществени промени, като обхванатият материал е сведен максимално близо до нуждите на практиката. Учебният материал, който се покрив е подбран така, че да представя концептуално свързано всички включени теми и не на последно място е съобразен с практическите изисквания на бизнеса. БАЛИП и БАУД участваха активно в процеса по формулиране на изискванията за придобиване на правоспособност за брокер и инвестиционен консултант. Провеждането на курсовете е възложено на група лектори – висококвалифицирани професионалисти в областта на финансите и икономиката, които преподават в университети, висши училища и Българската Си Еф Ей Асоциация. Всички лектори имат богат и разнообразен практически опит в областта на търговията с финансови инструменти, управление на портфейли, анализ и оценка на финансови инструменти, корпоративни финанси и др. работили са и работят за дружества – професионални участници на капиталовия пазар или институции, съставляващи елементи от неговата инфраструктура. Част от лекторите са придобили правоспособност на сертифицирани финансови аналитици (CFA), както и финансов риск мениджмънт (FRM). Обучението ще се проведе в сградата на ИП „Карол” АД в периода: 24 юни – 14 август 2010 г., всеки вторник и четвъртък от 19.00 до 21.00 ч и всяка събота от 10.00 до 14.00. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, на пробен изпит и допълнителни занятия (упражнения). Цените на курса са в размер на 400 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (64 часа по 45 минути) и 300 лв. за курсовете за брокери (40 часа по 45 минути). Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати (служители с не по-малко от 3 месеца трудов стаж в инвестиционния посредник или управляващото дружество) отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 250 лв., а за брокери – 200 лв. Записването ще става в офиса на БАЛИП в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, сградата на ИП „Карол” АД в периода 4 – 25 юни 2010 г. Обучението ще бъде проведено от следните лектори:

  • Георги Български, FRM (CFA-candidate) – Директор „Търговия, емитенти и членство”, БФБ-София
  • Васил Караиванов – асистент, Стопански факултет на СУ, кандидат-докторант
  • Надя Неделчева, CFA – портфолио мениджър, „Карол Кепитъл Мениджмънт” АД
  • Ирина Димитрова, CFA – ръководител „Анализи” и „Корпоративни финанси”, „ПФБК” АД
  • Галина Димитрова, CFA – Ръководител отдел „Дялови инструменти“, дирекция Инвестиционно банкиране на ОББ

Кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, могат да се запишат за практическо обучение, организирано от „Българска фондова борса – София” АД, за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия.